ลิขสิทธิ์

เนื้อหาในเว็บ www.thaiplasticpack.com ไม่ว่าจะเป็นข้อความ โลโก้ รูปภาพ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ไทยพลาสติกแพค อินดัสทรี จำกัด ซึ่งได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทยและกฎหมายนานาชาติ การคัดลอกหรือดัดแปลงเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์นี้อันถือเป็นทรัพย์สินเฉพาะของบริษัท ไทยพลาสติกแพค อินดัสทรี จำกัด ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทยและกฎหมายนานาชาติ

การ ทำซ้ำหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อข้อมูล โดยมิได้รับอนุญาตจาก บริษัท ไทยพลาสติกแพค อินดัสทรี จำกัดเป็นลายลักษณ์อักษร ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

ตราสิน ค้าหรือยี่ห้อสินค้า ที่อยู่บนตัวผลิตภัณฑ์หรือที่อื่นในเว็บไซต์ (อันมิได้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ไทยพลาสติกแพค อินดัสทรี จำกัด) ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของสินค้านั้น ๆ บริษัท ไทยพลาสติกแพค อินดัสทรี จำกัดมิได้นำตราสินค้าหรือยี่ห้อสินค้านั้น ๆ ไปหาประโยชน์ในการพาณิชย์ หากแต่แสดงให้เห็นถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทมีจำหน่ายให้แก่ลูกค้า

ThaiPlasticPack   Quality Plastic Packaging by ThaiPlasticPack - Copyright © 2024 - All Rights Reserved โรงงานผลิต กล่องพลาสติก กล่องพลาสติกใส บรรจุภัณฑ์พลาสติก