ISO9001 คืออะไร

ISO เป็นคำที่เราได้ยินกันมานานแต่รู้หรือป่าวว่ามันย่อมาจากอะไร  ISO ย่อมาจากคำว่า International Organization for Standardization เป็นองค์กรสากลทำหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดหรือปรับมาตรฐานนานาชาติเกือบทุก ชนิดประเภท เพื่อให้ประเทศต่างๆ ในโลกสามารถใช้มาตรฐานเดียวกันได้

ISO 9001:2015

iso-9001

ISO 9000 คือ มาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารงานคุณภาพอันเกี่ยวกับการจัดการทางด้านคุณภาพ และการประกันคุณภาพ เป็นระบบบริหารประกันคุณภาพขั้นพื้นฐานที่มีความมุ่งหมายที่จะให้ระบบคุณภาพ เท่าเทียมกันระหว่างองค์กรต่างๆและประเทศต่างๆ

ISO 9000 ประกอบด้วย

 • ISO 9000 :2005 ระบบบริหารงานคุณภาพ : หลักการพื้นฐานและคำศัพท์
 • ISO 9001:2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ : ข้อกำหนด
 • ISO 9004:2009 ระบบบริหารงานคุณภาพ : แนวทางสำหรับปรับปรุงสมรรถนะ

ในตอนนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ ISO 9001:2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ : ข้อกำหนด เป็นหัวใจสำคัญของระบบ เพราะจะต้องนำไปปฏิบัติและนำไปพิจารณาเพื่อตรวจประเมิน

โครงสร้างของมาตรฐานISO 9001:2015 มีโครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องวงจรการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง คือ P-D-C-A

 • P=Plan     = วางแผน
 • D=Do       = ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 • C=Check  = ตรวจสอบ
 • A=Action  = ปรับปรุง,แก้ไข

หลักการที่จะทำให้การบริหารงานระบบคุณภาพประสบผลสำเร็จ คือ หลักการบริหารงานคุณภาพ 8 ประการ

 1. องค์กรที่ให้ความสำคัญแก่ลูกค้า :  องค์กรต้องพึ่งพิงลูกค้าเพื่อความอยู่รอด ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าทั้งในส่วนปัจจุบันและอนาคต และทำให้บรรลุความต้องการเหล่านั้น
 2. ความเป็นผู้นำ : ผู้นำเป็นผู้กำหนดความเป็นเอกภาพของวัตถุประสงค์และทิศทางขององค์กร สนับสนุนให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและส่งเสริมการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ด้วย
 3. การมีส่วนร่วมของบุคลากร : พนักงานทุกระดับถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรและการให้ความร่วมมืออย่างเต็ม ที่และเต็มความสามารถของพนักงานทุกคน ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร
 4. การบริหารเชิงกระบวนการ :  ผลลัพท์ที่ต้องการสามารถบรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อทรัพยากรและ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นกระบวนการ
 5. การบริหารเป็นระบบ : การทำความเข้าใจ และการบริหารการจัดการกระบวนการต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร
 6. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง : การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องควรได้รับการกำหนดให้เป็นวัตถุประสงค์ถาวรขององค์กร
 7. การตัดสินจากข้อมูลที่เป็นจริง :  การตัดสินใจที่ทรงประสิทธิภาพ ควรดำเนินการบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
 8. ความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วม :  องค์กรและผู้ส่งมอบต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันและการมีความสัมพันธ์ในเชิงผู้ เกื้อกูลผลประโยชน์จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการสร้างคุณค่าของทั้งสองฝ่าย
ThaiPlasticPack   Quality Plastic Packaging by ThaiPlasticPack - Copyright © 2024 - All Rights Reserved โรงงานผลิต กล่องพลาสติก กล่องพลาสติกใส บรรจุภัณฑ์พลาสติก