โพลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride: PVC)

โพลิไวนิลคลอไรด์ , Polyvinyl chloride, (IUPAC Polychloroethene)

มีชื่อย่อที่ใช้กันทั่วไปว่า พีวีซี (PVC) เป็นเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่ง

ในด้านการค้า โพลิไวนิลคลอไรด์ เป็นสินค้าที่มีคุณค่ามากในอุตสาหกรรมเคมี มากกว่า50 % ของโพลิไวนิลคลอไรด์ที่ผลิตได้ทั่วโลกถูกใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร ทั้งนี้เพราะโพลิไวนิลคลอไรด์มีราคาที่ราคาถูก คงทนและง่ายต่อการขึ้นรูป ในช่วงเวลาไม่นานมานี้พีวีซีถูกนำมาใช้เพื่อแทนที่ไม้, คอนกรีต และดินด้วย อย่างไรก็ตามกระบวนการผลิตโพลิไวนิลคลอไรด์

โพลิไวนิลคลอไรด์ถูกประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย ในรูปแบบของพลาสติกแข็ง เช่น ขอบกันกระแทก, ตัวบัตรต่างๆ , ท่อ และในปัจจุบันได้มีการนำ โพลิไวนิลคลอไรด์มาปรับปรุงคุณสมบัติให้เหมือนกับไม้เพื่อใช้แทนไม้จาก ธรรมชาติอย่างแพร่หลาย

โพลิไวนิลคลอไรด์เรซิน มีลักษณะเป็นผงสีขาว มาจากกระบวนการพอลิเมอไรเซชัน ของมอนอเมอร์ไวนิลคลอไรด์ โดยกว่า 57% เป็นน้ำหนักของคลอรีน (Chlorine, Cl) ทำให้โพลิไวนิลคลอไรด์มีส่วนผสมของปิโตรเลียมน้อยกว่าโพลิเมอร์ชนิดอื่น

ThaiPlasticPack   Quality Plastic Packaging by ThaiPlasticPack - Copyright © 2024 - All Rights Reserved โรงงานผลิต กล่องพลาสติก กล่องพลาสติกใส บรรจุภัณฑ์พลาสติก